Zahit Harmanlı

Dokuz Eylül Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık progrmında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2001-2005 arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu süreç içersinde yurt içinde çeşitli araştırmalarda bulunmuş, bilimsel makaleler yayımlamıştır. Prof. Dr. Mehmet Sungur’un yürüttüğü Kognitif Terapiler (2002-2004), Prof. Dr. Sağman- Emel Kayatekin  tarafından yürütülen Psikanalitik Psikoterapi teknikleri (2004) kurs programını tamamlamıştır. 2004-2008 yılları arasında Uludağ üniversitesi Psikiyatri Anabilim dalınca yürütülen Yard. Doç Dr. Nevin Eracar yönetiminde Sanatla Terapi ve Yaratıcılık eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında da 120 saatlik IMFC onaylı Prof. Dr Brain Carfıeld tarafından yürütülen Aile ve Evlilik Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır. Halen Klinik Psikolog, psikodramatsit Leandra Perotta tarafından yürütülen “Dans ve Hareket Terapisi” eğitimini sürdürmektedir. 

Genel olarak ergen ve yetişkin ruh sağlığı, evlilik ve aile terapisi çalışmaktadır. Ayrıca gençlere yönelik motivasyon, akademik başarı, kariyer danışmanlığı çalışma alanları arasındadır. Aynı zamanda Aura Sanatla Terapi Eğitim Merkezi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalı tarafından ortak yürütülen “Sanatla Terapi ve Yaratıcılık” kurs programında eğitimci adayı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.  

Dört yıl süreli olarak DEÜ Devlet konservatuarı şan bölümü öğretim görevlisi ve opera bale solist sanatçısı Selmin Günöz’den şan dersleri almıştır. Müzik çalışmaları halen devam etmektedir.

Şu anda Denge Psikolojik Danışma Merkezinde  terapist olarak çalışmaktadır.

YAYINLANMIŞ VE SUNULMUŞ AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Uludağ Üniversitesi I. Sanat Terapisi ve Yaratıcılık Sempozyumu, “Yalnızlık Duygusunun Tanınması ve Aşılmasında Sanat Terapisi” Ekim, 2010
 • Marmara Üniversitesi VIII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi, “Üniversite Sınavına Hazırlanan Gençlerin Yaşam Doyumlarına İlişkin Değişkenler” Eylül, 2006
 • Bilgi Üniversitesi XIII. Psikoloji Kongresi “Bir Grup evli Çiftin Evlilik Uyumuna İlişkin Değişkenler” Bildiri olarak sunulmuştur. Ekim, İstanbul; 2005
 • Marmara Üniversitesi “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki İlgilerine İlişkin Değişkenler”, Ya-Pa I. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. Poster olarak sunulmuştur.Temmuz 2004.
 • Marmara Üniversitesi “Annenin Ruhsal Belirtileri ile 5-6 yaş Dönemi Çocukların Davranış Problemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Ya-Pa I. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. Poster olarak sunulmuştur.Temmuz 2004.
 • İnönü Üniversitesinde düzenlenen VII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi “Yaşam Doyumunu Yordamada, Yaşam Uyumu, Öz Yeterlilik ve Başaçıkma Stratejileri”, 9-11 Temmuz’da nde bildiri olarak sunulmuştur, Temmuz 2003
 • Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu,”Çocuğun Eğitiminde Aile Katılımının Önemi” Poster olarak Sunulmuştur. Ankara, 2002
 • ODTÜ XII Psikoloji Kongresi “ Ergenlerde Benlik Kavramı ve Aile İşevleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Bildiri Olarak Sunulmuştur, Ankara 2001
 • Marmara Üniversitesi Uluslar arası Katılımlı 2000’li yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu “Ailenin Çocuk Yetiştirme Tutumu ve Eğitime Katılımının Okul Öncesi Dönemde Pskososyal Gelişime Etkisi” Bildiri olarak sunulmuştur, İstanbul, 2001
 • Ege Üniversitesi XI.Ulusal Psikoloji Kongresi “Gençlerde Yaşam Kalitesine ilişkin Bazı Değişkenler” Bildiri olarak sunulmuştur. İzmir 2000
 • Ege Üniversitesi XI.Ulusal Psikoloji Kongresi “İlköğretim Düzeyindeki Öğrencilerinbazı Sosyo Demografik Değişkenlerle Stres Düzeyleri Ile Kontrol Odağı Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi” bildiri olarak sunulmuştur. İzmir 2000
 • Ege Üniversitesi XI.Ulusal Psikoloji Kongresi”Bir Grup İlköğretim Öğrencisinde Benlik Kavramı ve Kontrol Odağı İlişkisi”bildiri olarak sunulmuştur. İzmir 2000
 • Gazi Üniversitesi Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Derneği, V. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi, “İlköğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlerle Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Bildiri olarak  sunulmuştur, Ankara,1999
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi, VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, “ Bir Grup   İlköğretim Öğrencisinde Atılganlık Düzeyleri ile Kontrol Odakları arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Bildiri olarak Sunulmuştur, Trabzon,1999
 • Uludağ Üniversitesi, I. Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, “ Multimedya Ortamında Öğrencilerde Kişilik Özellikleri İle Renk, Grafik, Fon Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Bildiri olarak sunulmuştur, Bursa,1999
 • Dokuz Eylül Üniversitesi  “Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu” Multimedya Bilgisayar Ortaminda Kimya Öğretimine İlişkin Bir Yazılım Tasarımı Çalışması:”Mol Kavrami”, Poster Çalışması olarak sunulmuştır, İzmir 1999

PROJELER

 • 2002-2003 Öğretim Yılı ÇYDD ile “Aile Eğitimi Projesi” (Mayıs 2003’de tamamlanmıştır.)
 • DEÜ Rektörlük Projesi olan “Annelerle Elele  Projesi” (Aile Eğitimi Projesi)
 • Okul Öncesi Eğitime Anne Katılımının Sağlanmasının Çocukların Bilişsel Ve Psikososyal Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
 • 2009 İZKA-EGİAD “Çocuklarımızla Geleceğe Koşuyoruz” (Nisan 2010’da tamamlanmıştır)

Üyesi Olduğu Dernekler

 • Türk PDR Derneği
 • Dans ve Hareket Terapisi Derneği
 • Sanat Psikoterapileri Derneği
 • Evlilik ve Aile Danışmanları Derneği

Konuşma Özetleri

TÜRKİYEDE SANATLA TERAPİ TEKNİKLERİNİN ÇEŞİTLİ EĞİTİM ALANLARINA YÖNELİK ENTEGRASYONU

Zahit HARMANLI

Uzm. Psikolojik Danışman

Sanatla terapi yaşamsal sorunların değişik kuramsal temellerden yola çıkılarak konuşma, çağrışım, imgelem, canlandırma veya sanat yöntemleri ile çözümlenmesidir.  Sanat, psikoterapi süreci içinde gerek tanıma ve tanımlama, gerekse geliştirme ve değiştirme amaçlı kullanılabilir.

Psikoterapi tüm sanat alanları ile buluşturulabilir; Bilinçdışında bastırılmış olan geçmiş olayların veya rüyaların birikimleri, çizim yolu ile yüzeye çıkarılabilir. Resimler yolu ile ifade kelimelere kıyasla çok daha sembolik ama daha spesifiktir. Böylelikle danışanlar rüyalarını veya geçmiş olayları sanatsal olarak ifade ettiklerinde sözel olarak ifade etmelerine gerek kalmaz. Kramer’in inancına göre sanatsal ifade süreci sözel yansıtmayı gerektirmeden kendi başına iyileştiricidir (Akt. Brown ve ark. 2001).

Sanat terapisinin özünde sanat materyalleri aracılığıyla duygusal ifadenin organize edilmesi yatar. Kontrollü regresyon egonun gücünü arttırır. Sanat terapisi ego işlevlerinin gücünü arttırma yeteneği nedeniyle tercih edilir (Akt: McMurray , Schwartz-Mirman, Maizel, 2000). Sanat terapisi görsel bir diyalog sağlar. Sanat terapisi sözel olmayanla sözel olanı bağlantılamayı sağlar. (Akt. Pifalo  T, 2008)

Sanatın psikolojik danışma sürecinde kullanımı aktif ve pasif yöntemlerle gerçekleşir. Müzik, resim, seramik tiyatro veya şiirin danışan tarafından bizzat yapıldığı çalışmalar aktif yöntemleri kapsar. Danışanın önceden oluşturulmuş bir yapıt karşısında ve ondan aldığı izlenim ve/ya çağrışımlarıyla çalışılan seanslarda pasif yöntemler kullanılmış olur. Ancak ne aktif ne de pasif yöntemlerde danışma süreci, sanatsal -estetik değer kaygılarına yol açmamalıdır

Sanat burada terapi amaçlıdır ve yalnızca bir dışavurum ve/anlatım nesnesidir. Gerek aktif gerekse pasif yöntemlerde terapi hedefinin gerçekleşmesi için sanatsal eylemin şimdi ve buradaki etkilerinin tanınması ve tanımlanması, bu yaşantıların beden-zihin-heyecan düzeyindeki etkilerinin konuşulması, geçmiş yaşantılarla çağrışımsal bağlantılar varsa bunların anlatımı (psikodramatik yöntemlerle de işlenebilir), etkilenme ve bağlantılarla oluşan farkındalığın pratik yaşama aktarım ve yansımalarının konuşulması zorunludur (Eracar;2004)

Sanat terapisi çeşitli alanlarda kullanılabilir Psikoterapi sürecinin dayandığı kuramsal temeller, danışmanların nasıl çalışacağını belirler. Eğitim amaçlı kullanım; değiştirme ve geliştirme işlevlerini de içerir. Bu  değiştirme ve geliştirme işlevi insan kaynakları, kişisel gelişim alanları ile birlikte psikolojik danışmanlık sürecinde aile ve evlilik sürecinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde (evlilik ve çift terapisi alanında) nasıl kullanılacağına dair entegratif bir bakış açısı ile ele alınmaktadır. Bu konferansta sanatla terapi tekniklerinin çeşitli alanlarda nasıl kullanıldığı, bu konuda yapılan çeşitli çalışma deneyimleri aktarılacaktır.

Bu çalışmalar aynı zamanda bireylerin ruh sağlığının korunması açısından da önemlidir. Ayrıca sanatın terapide bir araç olarak kullanılması bireylerin sanata ilgisini ve yaratıcılıklarını da arttıracaktır.